Head of Department : Asst. Prof. Abdurrahman Gümrah

Erasmus Coordinator : Lecturer Dr. Gökhan Akandere

Farabi Coordinator : Lecturer Dr. Saliha Eken İnan

Mevlana Coordinator : Lecturer Dr. Gökhan Akandere

ECTS Coordinator : Asst. Prof. Abdurrahman Gümrah

Language of Program :

Turkish