Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerine satın alınan her türlü demirbaşı ve sarf malzemeleri yönetmelikte belirtilen esaslara dayalı olarak kayıt altına almak, bunlara ilişkin cetvel ve belgeleri düzenlemek, kullanım yerlerine teslim etmek ve korumak Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir.

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

 

 Taşınır Kontrol Yetkilisi

       Görev ve Sorumlukları:

    Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
     
    Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.
     
    Taşımr kayıt yetkilileri ile taşımr kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.

 

Taşınır Kayıt Yetkilisi

       Görev ve Sorumlukları: 

    Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
     
    Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
     
    Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlan tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.
     
    Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşımrlan ilgililere teslim etmek.
     
    Taşınırlara yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
     
    Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
     
    Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altma düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
     
    Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarım yapmak ve yaptırmak.
     
    Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
     
    Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabım hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşımr kontrol yetkilisine teslim etmek.
     
    Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.
     
    Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

 
 

YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMER

    18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince Satınalma, Devir, Bağış ve Sayım Fazlası gibi yollarla harcama birimimize gelen ve ilgili maddenin (10.madde) 1,2,3,4 bentlerinde yer alan malzemeler dışında kalan tüm mallar için teslim alındıktan sonra Taşınır Kod Listesindeki hesap kodlarına uygun olarak Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, eğer ilgili malzemenin kodu yoksa, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına hesap kodu açtırılır ve kayıt altına alınır. Söz konusu kayıt işlemi mutlaka belgeye dayanmalıdır. (Fatura veya Değer Tespit Komisyon Tutanağı gibi)
    Kayıt altına alınan 150-253-254-255 grubuna ait taşınırlar Taşınır İstek belgesi (Örnek 7) veya resmi yazı ile talep edilir ve birim yetkilisinin onayı olmadan verilmez.
    Talep edilen taşınırlar ile ilgili işlem, devir ise devir, çıkış ise çıkış, zimmet ise zimmet işlemi ertelenmez ve anında yapılır.
    Başka harcama birimlerine devredilen veya devir ve bağış  yolu ile harcama birimimize gelen taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30. Maddesinin 1. Bendi gereğince mutlaka ve mutlaka Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve en geç 10 gün içinde resmi yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.
    150 grubunda yapılan çıkışlar 2. Düzey detay kodu bazında üçer aylık dönemler halinde (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar resmi yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.   
    Harcama birimimizde bulunan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin, Bekçilerin, Hukuk Müşavirliği ve İşçilerin yıllık giyecek yardımları ilgili yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre hangi personelin ne alacağı tespit edilerek satınalma birimine bildirilir ve her mali yıl için düzenli olarak giyecek yardım dosyası tutulur.
    Her 3 ayda bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından hesaplarımızın durumuna ilişkin hesap özeti alınır ve elimizdeki mevcut durum ile karşılaştırılır, noksan veya fazlalıklar varsa düzeltilerek mutabık kalınır.
    Her mali yılın Aralık ayının sonlarında harcama yetkilisinden olur alınarak, komisyon oluşturulur ve söz konusu komisyon ambarların sayımını yaparak aşağıdaki cetvelleri 2’ şer nüsha hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunan Muhasebe Birimi ile mutabık kaldıktan sonra en geç bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar Taşınır Yönetim Hesabını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.