Yönetmelik

:

Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih

Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite                     : Selçuk Üniversitesini,

             Rektör                           : Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez (KONTAM) : Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezini,

             Merkez Müdürü            : Merkezin Müdürünü,

             Genel Kurul                  : Merkez Genel Kurulunu,

             Yönetim Kurulu            : Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu ve bütünlüğünü sağlamak,

             b) Konya ve Konya’ya komşu iller tarihi ile ilgili her türlü bilgi ve belgelerin toplanması, derlenmesi ve değerlendirmesini yapmak,

             c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırmacı kişi ve kuruluşları desteklemek, işbirliğinde bulunmak,

             d) Merkezin amacı doğrultusunda yapılan ilmi araştırma ve tez çalışmalarını yayımlamak,

             e) Merkezin amacı ile ilgili toplantılar tertip etmek.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

             a) Konya ve Konya’ya komşu  illerin  tarihi ile ilgili olarak;  Selçuklu, Osmanlı,  Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerine ait her türlü bilgi ve belgeleri tespit etmek, bunların temin edilmesini sağlamak ve değerlendirilmesini yapmak,

             b) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel  toplantılar düzenlemek,

             c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak,

             d) Merkezin görevleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak,  sempozyum, kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

             e) Merkezin amacına uygun araştırma yapacaklara destek vermek,

             f) Bu çalışmalar  sırasında,  yurt  içi  ve  yurt dışında  benzer  faaliyetlerde  bulunan akademik  kuruluşlarla işbirliği yapmak.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Genel Kurul,

             c) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez  Müdürü;  Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından,  Rektör tarafından üç yıl  süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.  Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin sosyal bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürü; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi yönetmek ve Merkez çalışmalarını yürütmek,

             b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             d) Çalışma alanlarına ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

             Genel kurul

             Madde 10 — Genel Kurul; Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı ile Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların her birinin yetkili kurullarınca iki yıl için seçilen birer üyeden oluşur.

             Genel kurulun görevleri

             Madde 11 — Akademik ve istişari bir organ olan Genel Kurul aşağıdaki görevleri yapar;

             a) Yönetim Kurulu’na üye seçmek,

             b) Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporunu incelemek,

             c) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili tavsiye kararı almak,

             d) Öğretim yılı başında, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine en az bir defa toplanmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 12 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; Merkez Müdürü tarafından Genel Kurul üyeleri arasından gösterilecek altı aday içinden, Genel Kurulca seçilir ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü veya kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu  ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 13 — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             c) Personel ihtiyacını belirlemek,

             d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

             İta amiri

             Madde 14 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Personel ihtiyacı

             Madde 15 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme 

             Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini  Selçuk  Üniversitesi Rektörü yürütür.