X. Yüzyılda Sâmânîlerin hüküm sürdüğü dönemde Semerkant bölgesinde yetişen Mâtürîdîlik mezhebinin kurucusu büyük Türk İslam düşünürü İmam Mâtürîdî, 1000 yılı aşkın bir zaman itikadî alanda rehber olarak gündemde kalmış öz değerlerimizden biridir.

Yaşadığı dönemde Semerkant ve Maveraünnehir bölgesinde, özellikle Selçuklular döneminde Anadolu Gaznelilerle Hint alt kıtasında ve Osmanlılar döneminde Balkanlar’da çeşitli milletlerce fikirleri kabul görmüştür.

Türk düşünce tarihinin önemli siması İmam Mâtürîdî özellikle XVIII yüzyıldan sonra batılı araştırmacılarında ilgisini çekmiş ve hakkında eserler ve araştırmalar yapılmaya başlamıştır.

XXI. yüzyıla geldiğimiz günlerde ise gittikçe artan bir yoğunlukla İmam Mâtürîdî’nin eserlerinin tamamı tahkik edilerek neşre hazırlanamamıştır.  Yurt içi ve dışında Mâtürîdîlik konusunda ilmi şölenler düzenlenmekte, akademik çalışmalar yapılmakta, merkezler açılmakta ve Enstitüler kurulmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi ise rektörlüğüne bağlı bir kurum olan Selçuklu Araştırmalar Merkezi (SÜSAM) bünyesinde  bu güne kadar  üçü uluslararası olmak üzere  yirmi beşe  yakın Kongre, Sempozyum, Panel ve Konferanslar düzenleyip sunulan bildirileri yayınlayarak bu sahadaki bilimsel eksikliği gidermeye çalışmıştır. “İmam Mâtürîdî” konusunun spesifik olarak incelenip, araştırılması gereği ortaya çıkmıştır.

Üniversitemiz İslamî İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı “İmam Mâtürîdî” ve Mâtürîdîlik” hakkında çalışmalar yapmaktadır. Konu tarihî, fikrî, hukukî, sosyolojik bakımdan ve kullanılan dil açısından üniversitemizdeki fakültelerin ilgili bölüm öğretim üye ve elemanları tarafından yapılacak çalışmalarla derinlik kazanacaktır. Mâtürîdî Enstitüsü ile ortak çalımalar yürütülerek bu merkezde araştırmalar yapılacak el yazmalar tahkik edilerek ilim dünyasına kazandırılacak ve bilimsel araştırımalar ile o dönemin fikir dünyası ve tartışmaları ortaya konacaktır.

Bu çerçevede SÜMAMER,

Sadece ülkemizde değil dünyada ilgi gören büyük Türk İslam düşünürü İmam Mâtürîdî ve onun düşünce sitemiyle olgunlaşıp yüzyıllarca ilgi odağı olan Mâtürîdîlik mezhebinin insanlık ve bilim tarihine yankılarını inceleyip araştıracak bu yöndeki çalışmalara katkı sağlayacak bu suretle ender değerlerimizden olan İslam düşünce tarihini etkileyen İmam Mâtürîdî’yi doğru bilgilerle tanıtmak için araştırmalar yapacaktır.

İmam Mâtürîdî’nin hayatını, eserlerini, fikirlerini, tarihteki Mâtürîdî alimleri ve Mâtürîdîlik anlayışının Türk ve dünya kültüründeki yerini ve etkilerini bilimsel verilere dayalı olarak inceleyip araştıracak ülkemizin fikrî yapısı açısından bu düşünce ikliminden ne kadar etkilendiği üzerinde durulacak ve Mâtürîdî’nin düşünce dünyası ve fikirlerini Kongre, Sempozyum, Panel gibi sunumlar ve yayınlarla dünyaya tanıtacaktır. 

Selçuklu Devletinin başkenti Konya’da ülkemizin diğer kentleri ve dünyada düzenlenen İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkındaki bilimsel kongre ve sanat faaliyetlerinin organizesi ve uygulamasında aktif görev üstlenecektir.

Konu ile alakalı bir bütünlük içerisinde işlenen İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik ile ilgili eserleri itikadî ve fikrî alanda daha spesifik olarak gözler önüne serecek, özellikle günümüz dünyasında İslam dinin itikadî alanda bölgemizdeki tartışmalarına akıl-vahiy dengesinde katkı sunacak çözümler üretecektir.

İmam Mâtürîdî hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mâtürîdîlik üzerine yapılan bazı çalışmalar için tıklayınız