Allah'ın Varlığı'nı Aklen Bilmeye İlişkin Mâtürîdî'nin Fıtrat Delili (Hilkât Delili) / Fatma Aygün, 2015. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, IV. cilt, 4. sayı, 93-125. ss.

Allah’ın Varlığı’nı Aklen Bilmeye İlişkin Mâtürîdî’nin Hudûs Delili (Hadesü’l-A’yân Delili) / Fatma Aygün, 2016. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6. sayı, 161-187. ss.

Allah’ın Varlığını Aklen Bilmeye İlişkin Mâtürîdî’nin Gâye ve Nizam Delili (Hikmet ve Tedbîr Delili) / Fatma Aygün, 2014. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, III. cilt, 4. sayı, 29-45. ss.

Beşer İrâdesi Hakkında Mâtürîdiyye Mezhebi -II- / Şehit Oral. -- Ankara, 1963. Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], II. cilt, 3-4. sayı, 14-16. ss.

Bir Fakih Olarak İmam Matüridi / Ahmet Ünsal. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 206-217. ss.

Bir Hanefî-Mâtürîdî Âlimi Ebü’l-Berekât en-Nesefî / Kılıç Aslan Mavil. -- Bursa, 2013. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXII. cilt, 1. sayı, 57-83. ss.

Bir Otoritenin Oluşumu: İmam Mâtürîdi Örneği / Şükrü Özen. -- İstanbul, 2008. İslam ve Klasik, 55-72. ss.

Büyük Türk Bilgini Mehmet Matüridi ve Türk Kültürünü Destekleyen Görüşleri / A. Vehbi Ecer. -- Malatya, 2010. Hikmet Yurdu, III. cilt, 6. sayı [İbn Rüşd ö.s.] , 89-106. ss.

De Facto Siyasal Otoriteden Meşru Siyasal İktidara: Mâtürîdî’nin Ulu’l-Emr Kavramsallaşması / Şaban Ali Düzgün. -- İstanbul, 2017.

Doğal Yasa Teorisi ve Matüridi Ahlâkı / Engin Erdem. -- Bartın, 2015. Geçmişten Geleceğe Ahlâk (Uluslararası Katılımlı Sempozyum) 13-14 Mayıs 2015, Bartın, 137-146. ss.

Ebu Hanife ve Ebu Mansur el-Matüridi, Mürcie’nin Devamı Olarak Görülebilir mi? / H. Sabri Erdem. -- İstanbul, 2012.Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 143-146. ss.

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944)’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i ve Türkçe Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme / Emin Yarımbaş, 2003. Kelâm Araştırmaları Dergisi, I. cilt, 2. sayı, 175-179. ss.

Ebu Mansur El-Matüridi / A Vehbi Ecer. -- Ankara, 1977. Milli Kültür, I. cilt, 10. sayı, 28-33. ss.

Ebû Mansûr Mâtüridî'nin Din-Devlet İlişkisine Bakışı ve Bazı Değerlendirmeler / Arif Yıldırım. -- Erzurum, 2006. EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, X. cilt, 27. sayı, 147-168. ss.

Eşari-Matüridi İhtilafına Dair İki Risale / Murat Memiş. -- İzmir, 2012. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I. cilt, 35. sayı, 75-103. ss.

Hadisin Matüridi Kültüründeki Yeri ve Matüridi’nin Hadis Yorumu / Hüseyin Kahraman. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 350-374. ss.

Hakîm es-Semerkandî’nin “es-Sevâdü’l-A’zam” İsimli Eseri Bağlamında Mâtüridî Akâid Eserlerinde Fıkhî Konulara Yer Verilmesinin Muhtemel Nedenleri / Murat Akın Erzurum, 2017. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi (İLTED), 47. sayı, 103-118. ss.

Hanefi Fıkıh Medeniyetine İmam Mâtürîdî’nin Etkisi / İsmail Bilgili. -- İstanbul, 2017. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 29. sayı, 399-423. ss.

Hanefî-Mâtürîdî Düşünce Akımında İsbat-ı Vâcibe ve İlahî Sıfatlara Yönelik İstidlâller / Nail Karagöz. -- Adana, 2015. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV. cilt, 2. sayı, 29-63. ss.

İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vilâtü’l_Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese / Abdulkerim Seber. -- Kayseri, 2006/2. Bilimname, IV. cilt, 11. sayı, 97-140. ss.

İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu = Matüridi’s Defense of Prophethood Deistic Criticisms / İbrahim Aslan, 2014. Kelam Araştırmaları Dergisi, XII. cilt, 2. sayı, 33-54. ss.

İmam Mâtürîdî Teolojisinden Semantik Analizler: ‘Din, Şeriat, Hak Din ve İslâm’ Kavramları Örneği / Recep Önal, 2015. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Balikesir University Faculty of Theology, I. cilt, 1. sayı, 61-78. ss.

İmam Mâtürîdî ve Ebussuûd’un Tefsirlerinde Hz. Meryem / Murat Memiş. -- İzmir, 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43. sayı, 101-141. ss.

İmam Matüridi ve Fahreddin er-Razi’de Fatiha Suresinin Tefsiri / Hamdi Gündoğar, 2017. Adıyaman Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, I. cilt, 1. sayı, 9-24. ss.

İmam Matüridi ve Kadi Abdülcebbar’a Göre Haber-i Vahidin Epistemolojik Değeri / Adil Bebek. -- İstanbul, 2003. Kelamda Bilgi Problemi: Bildiriler, 47-52. ss.

İmam Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’an Adlı Eseri-Genel Bir Bakış- / Murat Sülün. Bişkek, 2008. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, 5-6. sayı, 59-74. ss.

İmam Mâtüridî, Hayatı, Eserleri Ve İslam Düşüncesindeki Yeri/ Ali Duman. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 109-126. ss.

İmam Mâtüridî, Hocaları Ve Öğrencileri / Mustafa Bulut. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 137-146. ss.

İmam Mâtürîdî'nin Mutezile Algısı / Kıyasettin Koçoğlu. -- İstanbul, 2010. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, VII. cilt, 2. sayı, 241-276. ss.

İmam Matüridi’de Mutezili Kabi’nin Eleştirisi / Hasan Kurt. -- İstanbul, 2011/1. Bilimname: Düşünce Platformu, 20. sayı, 109-134. ss.

İmâm Mâtürîdî’nin “Usûl-I Fıkh”a Dair Görüşleri ya da “Meâhızü’ş-Şerâi‘” i Yeniden Kurmaya Çalışmak / Ali Pekcan. -- Samsun, 2004. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], IV. cilt, 2. sayı, 151-172. ss. CD olarak mevcuttur.

İmam Mâtürîdî’nin Âyetler Temelinde Kader ve Kaza Meselesini İzahı = Revealing the Question of Fate on the Basis of the Verses by Imam Mâturîdî / Hasan Gümüşoğlu, 2017. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, X. cilt, 48. sayı, 728-739. ss.

İmam Matüridi’nin Düalist İnanç Gruplarına Yaklaşımı / Mustafa Sinanoğlu. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 311-328. ss.

İmam Mâtürîdî’nin Düşüncesinde İnsan Hürriyeti Sorunu / Abdülhamit Sinanoğlu. -- Ankara, 2016. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Hitit University, XV. cilt, 30. sayı, 249-267. ss.

İmam Matüridi’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi / Hilmi Demir. -- Ankara , 2011, Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 425-448. ss

İmam Matüridi’nin Kelam Yöntemi Olarak Akıl ve Nakil Arasında Kurduğu Denge / Merve Mahmud. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 77-104. ss.

İmam Matüridi’nin Şia’ya Yönelttiği Eleştiriler / Sıddık Korkmaz. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 275-301. ss.

İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Rivayet İlimleri Açısından Bazı Özellikleri / Nuri Tuğlu. -- Isparta, 2001. Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, III. cilt, 5-6. sayı, 115-130. ss.

İmam Matürîdî’nin Te’vilatü’l-Kur’an’ında Akıl Yürütmeyle İlgili Kavramlar -Fıkıh, İstidlâl, Kıyas- / Ali Duman. -- Malatya, 2014. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V. cilt, 1. sayı, 103-116. ss.

İmam Matüridi’nin Temel İslam Bilimlerindeki Yeri / Bekir Topaloğlu. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 39-42. ss.

İmam Mâtürîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi / Sönmez Kutlu. -- Ankara, 2005. İslâmiyât, VIII. cilt, 2. sayı [Ümmet Üzerine Özel Sayısı], 55-70. ss.

İmam Mâtüridî’ye Göre Kur’an’dan Bir Hükmün İçtihat İle Neshi / Yüksel Macit. -- Malatya, 2009.  Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı], 127-136. ss.

İmam-ı Mâtürîdî'de Din-Siyaset İlişkileri / Ramazan Altıntaş. -- İstanbul, 2010.

İmam-ı Matüridi'de Nübüvvet Anlayışı / Abdurrahim Tabak (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 tez özetleri - Yüksek Lisans) / Abdurrahim Tabak. -- Konya, 2006. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22. sayı, 195-196. ss.

İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Bağlamında İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı / Recep Önal, 2017. Kelam Araştırmaları Dergisi, XV. cilt, 1. sayı, 44-74. ss.

İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Bağlamında İslâm’ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâtürîdî’nin Yaklaşımı / Recep Önal. -- Ankara, 2017. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Hitit University, XVI. cilt, 31. sayı, 47-80. ss.

İnsanın Ahlaki Ontolojisine Matüridi Bir Bakış / Sami Şekeroğlu. -- Şanlıurfa, 2013. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVIII. cilt, 30. sayı, 129-138. ss.

Mâhiyetü’l-Îmân min Manzûri Hüsâmeddin es-Suğnâkî el-Mâtürîdî / Hasan Hijazi, 2017. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 6. sayı, 247-269. ss.

Matüridi Akılcılığı ve Bunun Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısı / Sönmez Kutlu. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 549-575. ss.

Mâtüridî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi / İbrahim Coşkun. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 17-46. ss.

Matüridi Fıkıh Usulü: Gerçek mi? Kurgu mu? / Murteza Bedir. -- İstanbul, 2012.Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 412-420. ss.

Mâtürîdî Geleneğinde Din, İçtihat ve Siyaset / Nadim Macit. -- Ankara, 2011. Düşünce Dünyasında Türkiz: Siyaset ve Kültür Dergisi, II. cilt, 11. sayı, 105-122. ss.

Mâtürîdî Kelam Sisteminde Akıl-Nakil İlişkisi / Ramazan Altıntaş. -- Konya, 2005. Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], V. cilt, 3. sayı, 233-245. ss.

Matürîdî Kelamcı Şemsüddîn es-Semerkandî’nin Hıristiyanlık Eleştirisi / Fadıl Aygan. -- İstanbul, 2014. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46. sayı, 125-144. ss.

Matüridi Kelamcıların Mantığa Yaklaşımı / Ali Durusoy. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 393-402. ss.

Mâtürîdî Kelâmcısı Hakîm es-Semerkandî’nin (342/953) Sem’iyyât’a Dair Görüşleri / Mehmet Kenan Şahin. -- Bayburt, 2015. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II. cilt, 2. sayı, 15-41. ss.

Matüridi Kelamı ve Hanefi Fıkhı: Matüridiliğin Alem Anlayışının Hanefi Fıkhıyla İlişkisi / Hasan Hacak. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 403-411. ss.

Matüridi Öğretisinin Yesevi Sufiliğindeki Yansımaları / Sıddık Korkmaz. -- Ankara, 2016. Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri: 26-28 Eylül 2016 İstanbul/Türkiye, 24-26 Ekim 2016 Almatı/Kazakistan, 116-117. ss.

Matüridi ve Eşari Kelamında Kader / Yasir Kadi. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009- İstanbul, 176-191. ss.

Matüridi ve Mantık Literatürü / İbrahim Çapak, Harun Kuşlu. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 182-205. ss.

Matüridi ve Nesefi’nin Atomculuk ve Tabiat Anlayışı / Alnoor Dhanani. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 65-76. ss.

Matüridi ve Siyaset: Hilafetin Kureyşiliği Meselesi / Şükrü Özen. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 524-548. ss.

Mâtürîdî-Hanefî Aidiyetin Osmanlı’daki İzdüşümleri = Projection of Mâturîdite-Hanefite Identity on the Ottomans / Mehmet Kalaycı. -- Sivas , 2016. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi = Cumhuriyet Theology Journal, XX. cilt, 2. sayı, 9-72. ss.

Matüridî'nin Bilgi Teorisinde "İkan" Terimi / Hanifi Özcan. -- Ankara, 1990. Din Öğretimi Dergisi, 24. sayı, 43-50. ss.

Mâtürîdî'nin Hıristiyanların Tanrı Anlayışına Yönelttiği Eleştiriler / Musa Koçar. -- Isparta, 2007/1. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18. sayı, 15-26. ss.

Matüridi'nin kelam sisteminde ahiret inancı / Adil Bebek. -- İstanbul, 2000. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19. sayı, 5-41. ss.

Matüridi'nin Kur'an'da yer alan ruh kavramına yüklediği anlamlar = The explanations of Maturidi on the cocept of spirit in the Quran / Musa Koçar. -- Isparta, 2006/1. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16. sayı, 57-68. ss.

Matüridî'ye Göre Dünyanın Yaradılış Amacı / Hanifi Özcan. -- Ankara, 1992. Din Öğretimi Dergisi, 37. sayı, 43-47. ss.

Matürîdî'ye Göre Dünyanın Yaratılış Amacı / Hanifi Özcan. -- Ankara, 1993. Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], XXIX. cilt, 1. sayı, 17-21. ss.

Mâtürîdî'ye Göre Nübüvvetin Gereklililği ve Hz. Peygamber'in Nübüvveti / Musa Koçar. -- Isparta, 2004. Tabula Rasa: Felsefe - Teoloji, IV. cilt, 10. sayı, 131-142. ss.

Matüridi’de Ahiret Alemi İnancının Temellendirilmesi / Mehmet Malkoç. -- Ankara, 2012. Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], XLVIII. cilt, 4. sayı, 7-22. ss.

Mâtürîdî’de Akıl ve Yaratılış Hikmeti / Osman Oral. -- Konya, 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], 40. sayı, 139-158. ss.

Matüridi’de Allah-Alem İlişkisi adlı kitap üzerine = On the book of Matüridi’de Allah-Alem İlişkisi / Kemal Sözen. -- Isparta, 2005/2. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15. sayı, 199-202. ss.

Matüridi’de Din, Siyaset Kültürü ve Yönetim Erki (Mülk/Devlet) / Şaban Ali Düzgün. -- Ankara , 2011.Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 349-369. ss.

Mâtürîdî’de İman-Ahlak İlişkisi / Fatih İbiş, 2015. Kelam Araştırmaları Dergisi, XIII. cilt, 2. sayı, 717-734. ss.

Mâtürîdî’de İnsanın Sorumluluğu / Veysi Ünverdi. -- Adapazarı, 2013. Usûl: İslam Araştırmaları, 20. sayı, 47-80. ss.

Mâtürîdî’de kötülük problemi / Sami Şekeroğlu. -- Şanlıurfa, 2009. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIV. cilt, 21. sayı, 135-150. ss.

Mâtüridi’de Zühd ve Takva Anlayışı / Sami Şekeroğlu. -- Şanlıurfa , 2009. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIV. cilt, 22. sayı, 53-64. Sayf

Matüridi’in Mutezili Akılcılığa Yönelttiği Eleştirilerin Epistemolojik Temelleri / Metin Özdemir. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 215-229. ss.

Matüridi’nin Akıl ve Vahiy Algısı / Hülya Alper. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 158-181. ss.

Matüridi’nin Bilgi Teorisinde Tevatür / Dale J. Correa. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 375-389. ss.

Matüridi’nin Din Anlayışında Hoşgörü (Diğer Mezheplere Bakışı) / Saffet Sarıkaya. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı- 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 108-122. ss.

Matüridi’nin Din ve Şeriat Anlayışı / Talip Özdeş. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 123-137. ss.

Mâtüridî’nin Düşünce Sisteminin Önemi / Hanifi Özcan. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 13-16. ss.

Matüridi’nin Düşüncesinde İman ve Küfür Kavramı / Adil Bebek. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 195-206. ss.

Matüridi’nin Erken Dönem Tefsir Geleneklerine ve İlgili Konulara Bakışı / Claude Gilliout. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik- Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 576-599. ss.

Matüridi’nin İlahi Hikmet Anlayışı / Ulrich Rudolph. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 45-53. ss.

Mâtürîdî’nin İmanda Artmayı İfade Eden Âyetlere Yaklaşımı / Abdurrahman Kasapoğlu. -- Malatya, 2009.Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 47-70. ss.

Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid’inde Hıristiyanlık ve Teslîs Eleştirisi / Salime Leyla Gürkan. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 302-309. ss.

Matüridi’nin Kötülük Problemine Yaklaşımı / Metin Özdemir. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 380-424. ss.

Matüridi’nin Kur’an Tasavvuru / Mehmet Akif Koç. -- Ankara , 2011.Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 143-157. ss.

Matüridi’nin Kur’an Yorum Yöntemi / Şaban Ali Düzgün. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 27-44. ss.

Mâtürîdî’nin Kur’ân’da Yer Alan “el-Hayatü’d-Dünya” Kavramına Yüklediği Anlamlar = Interpretation of Qur’anic Concept al-Hayatu’d-Dunya (Life on Earth) by Maturidi / Ali Suuçak, 2017. e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, X. cilt, 1. sayı, 183-205. ss.

Matüridi’nin Mutezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yaratmak Zorunda mıdır? / Hülya Alper. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 207-214. ss.

Matüridi’nin Mutezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yaratmak Zorunda mıdır? / Hülya Alper, 2013. Kelam Araştırmaları Dergisi, XI. cilt, 1. sayı, 17-36. ss.

Matüridi’nin Tabiat ve İlliyete Bakışı / Yusuf Şevki Yavuz. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 54-64. ss.

Mâtüridî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân Adlı Eserinden Allah’ın Varlığına İlişkin Aklî Deliller / Fatma Aygün, 2017. Kelam Araştırmaları Dergisi, XV. cilt, 1. sayı, 150-166. ss.

Mâtürîdî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân’da Kullandığı Veri Kaynaklarına Ahkâm Ayetleri  Ekseninde Bir Yaklaşım / Ali Rıza Gül. -- Eskişehir, 2015. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3. sayı, 7-46. ss.

Mâtüridî’nin Türk Kültüründeki Yeri / A. Vehbi Ecer. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 91-108. ss.

Matüridi’nin Uluhiyet Tasavvuru / İbrahim Aslan. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 45-83. ss.

Mâtürîdî’nin Yahudilerle Polemiği: Tahrif Bağlamında Kutsal Kitap İnançlarına Yönelik Eleştirileri = Maturidi’s Argument with Jews: His Criticismto Their Holy Book Belief in the Context of Degeneration / Recep Önal. -- Ankara, 2016. İslami Araştırmalar, XXVII. cilt, 3. sayı, 333-352. ss.

Matüridi’ye Göre Din-Şeriat Ayırımının Felsefi Temelleri / Hanifi Özcan. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 138-140. ss.

Matüridi’ye Göre Dinde Birlik Dini Gelenekte (Şeriat) Çokluk / Hanifi Özcan. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 370-379. ss.

Matüridi’ye Göre Dini Tebliğ Metodu / Ramazan Biçer. -- İstanbul, 2016. Bir İnsan-ı Selîm Prof. Dr. Azmi Özcan’a Armağan, 353-362. ss.

Matüridi’ye Göre Dinlerarası Diyalog: Ehli Kitabın Kurtuluşu / Recep Önal, 2013. Kelam Araştırmaları Dergisi, XI. cilt, 2. sayı, 139-180. ss.

Mâtürîdî’ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti / Hulusi Arslan. -- Malatya, 2009.Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 71-90. ss.

Mâtüridî’ye Göre İman-İslâm-İhsan ve Küfür İlişkisi / Hanifi Özcan. -- Ankara, 1993. Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], XXIX. cilt, 3. sayı, 85-100. ss.

Mâtürîdî’ye Göre Nübüvvetin Gerekliliği ve Hz. Peygamber’in Nübüvveti / Musa Koçar. -- Isparta, 2006. VI. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 21 Nisan 2003, 103-116. ss.

Mâtürîdî’ye Göre Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri / Osman Oral. -- Tokat, 2015. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III. cilt, 2. sayı, 225-251. ss.

Mâtürîdîlere Göre Nübüvvetin Kapsam ve Gerekliliği / Kılıç Aslan Mavil. -- Bolu, 2017. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V. cilt, 9. sayı, 76-88. ss.

Matüridiliğin Ortaya Çıkışı / Ahmet Ak. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 435 451. ss.

Matüridiliğin Teorik ve Sosyolojik Birleşenleri Üzerine - Teo-Sosyolojik Bir Değerlendirme- / Mehmet Evkuran. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 495-523. ss.

Mâtürîdiliğin Türk Dünyasındaki Medeniyet Arayışlarına Katkısı / Sıddık Korkmaz. -- Çorum, 2015. IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu 7-9 Mayıs 2015 Bildiriler Kitabı, 23-37. ss.

Matüridilik Araştırmalarında Kaynak Olarak Semerkant Cakardize Mezarlığı’ndaki Mezartaşı Kitabeleri -Matüridilik Tarihini Öğrenme Açısından X-XIV. Asır Semerkand Kitabelerinin Önemi / Aşirbek Muminov. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 452-463. ss.

Matüridilik ve Türk Tefekkür Dünyasındaki Yeri / İsmail Yakıt. -- Denizli, 2015. Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, 06-07 Aralık 2012, Denizli, II. cilt, 753-763. ss.

Matüridiyye Doktrininin Özbekistan’da Araştırılması: Problemler ve Çözümler / Shovosil Ziyodov. -- İstanbul, 2012.Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 464-477. ss.

Matüridiyyenin Temel Kaynaklarında Rafıza ve Rafızi Fırkalar / Kıyasettin Koçoğlu. -- Erzurum, 2012. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], 38. sayı, 215-248. ss.

Menhecü’l-İmam el-Matüridi fi Tefsiri’l-Kur’an beyne İlmi’l-Kelam ve Usuli’l-Ahkam / Abdurrahim el-Alemi. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 331-349. ss.

Menhecü’l-Matüridi fi İsbati’l-Akideti’l-İslamiyye / Belkasım el-Gali. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 421-431. ss.

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, VII. cilt, 2. sayı, 53-66. ss.

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, XIV. cilt, 1. sayı, 24-35. ss.

Mu‘tezile, Eş‘arîyye ve Mâtürîdiyye Mezheplerinin Yaklaşımları / Mustafa Sinanoğlu. -- İstanbul, 2005. İslam ve Hıristiyan Kaynaklarında Hz. İsa, Uluslararası Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Sempozyumu, 23-24 Eylül 2005, Yeşilköy, 152-170. ss.

Mürcie’nin Mezhepliği Problemi ve Ebu Mansur El-Matüridi / Cağfer Karadaş. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 147-175. ss.

Mürcie’nin Mezhepliği Problemi ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî / Cağfer Karadaş. -- İstanbul, 2010. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, VII. cilt, 2. sayı, 191-221. ss.

Rivayet ve Dirayet Kaynakları Açısından Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı / Ali Karataş. -- Erzurum, 2010. EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, XV. cilt, 47. sayı, 161-174. ss.

Semerkand Hanefi Kelam Okulu: Mâtürîdîlik -oluşum zemini ve gelişim süreci- / Cağfer Karadaş. -- Adapazarı, 2006. Usûl: İslam Araştırmaları, 6. sayı, 57-100. ss.

Semerkant Hanefî Okulu ve İmam Mâtürîdî / Cağfer Karadaş. -- Ankara, 2006. Diyanet : Aylık Dergi, 186. sayı, 62-63. ss.

Semerkant İlim Havzası ve Matüridi / Şaban Ali Düzgün. -- Ankara , 2011. Matüridi’nin Düşünce Dünyası, 11-26. ss.

Te'vilatü'l-Kur'an Çerçevesinde Matüridî'nin Müteşâbih Ayetleri Anlayışı / M. Kemal Atik. -- Kayseri, 1989. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, 3. sayı, 313-332. ss.

Teo-Psikolojik Açıdan Matüridi’de İrade Özgürlüğü / Ramazan Biçer, Osman Sezgin. -- Ankara, 2017. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 80. sayı, 239-263. ss.

Türk Basınında Matüridi ve Matüridilik / Mehmet Zeki İşcan. -- İstanbul, 2012. Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul, 478-492. ss.

Türk din bilgini Matüridî’nin tanınması / A. Vehbi Ecer. -- Ankara, 1987. Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı], XXIII. cilt, 1. sayı, 12-17. ss.

Türk Kelâmcılarından İmam Matüridî / Mehmed Aydın. -- İstanbul, 1973. İslâm Medeniyeti [İslâm Medeniyeti Mecmuası], III. cilt, 34. sayı, 28-30. ss.

Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî’nin Yeri ve Etkisi / Ahmet Vehbi Ecer. -- Ankara, 2016. Yeni Türkiye, XXII. cilt, 82. sayı [Ortadoğu Özel Sayısı-I] , 594-606. ss.

Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin Yeri ve Etkisi / Ahmet Vehbi Ecer. -- Ankara, 2002. Türkler, V. cilt, 518-526. ss.

Türk müfessiri Ömer Nesefî (537/1141)’nin Hanefî - Mâtürîdî anlayışının yayılmasına katkıları / A. Hümeyra Aslantürk. -- Isparta, 2007. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, 611-618. ss.

Uluslararası Sempozyum “Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlîk” 22-24 Mayıs 2009, İstanbul / tanıtan: Mehmet Toprak. -- İstanbul, 2009/1. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36. sayı, 309-312. ss.

“Türk Müslümanlığı” Fikriyatı ve Matüridî Algısının Dönüşümü / Fatih M. Şeker. -- İstanbul, 2010/1. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38. sayı, 47-80. ss.

[Adil Bebek, Mâtüridî’de Günah Problemi, Rağbet Yayınları, İstanbul 1998] / tanıtan Abdurrahman Kasapoğlu. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 223-225. ss.

[Doç. Dr. Hanifi Özcan, Matüridi’de Dini Çoğulculuk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Nu: 106, İstanbul 1995, 140 sahife] / tanıtan Ruhi Abat. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 207-212. ss.

[Dr. Hanifi Özcan, Mâtürîdî’de Bilgi Problemi, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Nu. 60, İstanbul 1993, 183 ss.] / tanıtan Mustafa Bozkurt. -- Malatya, 2009.Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 199-206. ss.

[Ebu Mansûr el-Mâtürîdî Hayatuhu ve Arauhu’l - Akidiyyeti Belkasım el-Gâlî, Daru’t-Türkî li’n-Neşr, el-Metabiu’l-Vahde, Tunus 1989, 322+13 ss.] / tanıtan Ali Duman. -- Malatya, 2009.Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 213-216. ss.

[Ebû’l-Mu‘in en-Nesefî, Matüridi Akaidi (Bahrü’l-Kelam Tercümesi), Notlarla Tercüme Eden: Ramazan Biçer, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2010, 150 s. , ISBN: 978-975-6138-44-1] / tanıtan Mehmet Kalaycı. -- Ankara, 2014. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], LV. cilt, 1. sayı, 171-186. ss.

[Hanifi Özcan, Mâtüridî’de Dînî Çoğulculuk, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, 140 ss.] / tanıtan Osman Murat Deniz, 2012/1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Divinity Faculty of Çanakkale Onsekiz Mart University, I. cilt, 1. sayı, 131-137. ss.

[Hasan Şahin, Matüridî’ye Göre Din, Yeni Matbaa, Kayseri 1987, s. 96] / tanıtan Hamdi Onay. -- Malatya, 2009.Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 227-234. ss.

[Hülya Alper, İmam Matüridî’de Akıl-Vahiy İlişkisi, İz Yayıncılık, İstanbul 2009, 238 ss.] / tanıtan Ali Duman. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 235-239. ss.

[Kemal Işık, Mâtürîdî’nin Kelam Sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı, Fütüvvet Yayınları, Ankara 1980, 145 ss.] / tanıtan Bilal Gök. -- Malatya, 2009. Hikmet Yurdu, II. cilt, 4. sayı [İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı] , 217-222. ss.

[Mâtürîdîler ile Eş’arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları, Emrullah Yüksel, İstanbul, Düşün Yayıncılık, 2012, 167] / tanıtan Halil İbrahim Delen. -- İstanbul, 2014. İslâm Araştırmaları Dergisi, 32. sayı, 188-194. ss.

[Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eş’arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 ss.] / tanıtan Sami Turan Erel. -- İstanbul, 2016. İslâm Araştırmaları Dergisi, 36. sayı, 191-196. ss